Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 5 năm

Bộ Tài chính - đơn vị được giao soạn thảo Nghị định cho biết, việc Chính phủ ban hành Nghị định nhằm xây dựng khung pháp lý làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hợp đồng BT; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh
Miễn thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa

Với mục tiêu đó, Nghị định của Chính phủ đã quy định về việc miễn thuế TNDN trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gọi chung là DN) có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập DN đối với khoản thu nhập này.

Nghị định của Chính phủ cũng đặc biệt nhấn mạnh, trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành, tổ chức có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố được miễn thuế thu nhập DN đối với khoản thu nhập này.

Các DN có thu nhập được miễn thuế thu nhập DN quy định tại khoản này phải đáp ứng quy định của HĐND TP. Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thời gian miễn thuế là 5 năm tính từ thời điểm mà DN phát sinh thuế thu nhập DN phải nộp từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn thành phố trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh có hiệu lực.

Sau khi Nghị quyết số 98/2023/QH15 hết hiệu lực thi hành, thời gian miễn thuế theo quy định tại khoản này chưa kết thúc thì DN tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc thời gian miễn thuế.

Trường hợp DN đang trong thời gian miễn hoặc thuộc diện miễn thuế thu nhập DN theo điều kiện hưởng miễn khác với quy định tại Nghị định này thì được lựa chọn hưởng miễn thuế theo điều kiện hưởng miễn thuế khác hoặc miễn thuế theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại.

Nghị định của Chính phủ cũng đặc biệt nhấn mạnh, trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành, tổ chức có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố được miễn thuế thu nhập DN đối với khoản thu nhập này.

DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quy định tại khoản này phải đáp ứng quy định của HĐND thành phố về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn quy định tại khoản này là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn, quyền góp vốn vào DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố (bao gồm cả trường hợp bán DN), trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định.

Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh
Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa.

Trường hợp bán toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập DN theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập này.

Trường hợp DN thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì DN thực hiện xác định, hạch toán thu nhập từ hoạt động được miễn thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập DN.

DN thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Miễn thuế thu nhập cá nhân

Nghị định của Chính phủ cũng nêu rõ, trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập này.

DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố quy định tại khoản này phải đáp ứng quy định của HĐND TP. Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn quy định tại khoản này là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn, quyền góp vốn vào DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố (bao gồm cả trường hợp bán DN), trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định.

Trường hợp bán toàn bộ DN do cá nhân làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn và kê khai với cơ quan thuế thực hiện theo pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, pháp luật về quản lý thuế.