Năm 2021,  khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng cao nhất