Năm 2023, tổng vốn FDI rót vào Việt Nam đạt gần 36,6 tỷ USD