19

Nhu cầu tài chính cho việc đầu tư, hiện đại hoá, xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh” ngày càng cao.

Những ngày đầu thành lập, tuy còn rất khó khăn nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị xuất 500 đồng bạc Đông Dương làm quỹ chi tiêu cho Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Sau đó, thực hiện lời kêu gọi của Người, cả nước đã huy động nguồn tài chính lớn, bảo đảm cho việc nuôi dưỡng bộ đội, sản xuất vũ khí, đạn dược để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đánh đuổi thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong thành tích chung ấy có sự đóng góp quan trọng của ngành tài chính quân đội (TCQĐ).

Đảm bảo nguồn lực lớn hoàn thành nhiệm vụ kép

Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, ngành TCQĐ tham mưu với Quân ủy Trung ương (QUTƯ), BQP ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để thống nhất thực hiện cơ chế quản lý và phương thức bảo đảm tài chính trong toàn quân. Ngành TCQĐ đã tham mưu cho QUTƯ, BQP tập trung huy động các nguồn lực tài chính để các nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm cho các chiến trường. Bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo sâu sát của QUTƯ, BQP, với cơ chế, chính sách phù hợp cùng tính chủ động, sáng tạo của mình, ngành TCQĐ đã huy động nguồn lực tài chính to lớn, hoàn thành “nhiệm vụ kép”: Vừa phục vụ xây dựng, bảo vệ vững chắc hậu phương miền Bắc, vừa chi viện mạnh mẽ cho tiền tuyến miền Nam, góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân 1975, đưa non sông thu về một mối.

Nhiều phần thưởng cao quý

75 năm xây dựng và phát triển, Cục Tài chính Bộ Quốc phòng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Ngành tài chính quân đội có hàng trăm tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành khen thưởng.

Đất nước thống nhất, để chủ động nguồn tài chính cho quân đội thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục Tài chính đã nghiên cứu, tham mưu cho QUTƯ, BQP huy động lượng lớn vật chất, hàng tồn kho, đồng thời tích cực khai thác các nguồn lực khác, đáp ứng kịp thời yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Trước nhu cầu bảo đảm tài chính ngày một tăng, Cục Tài chính đã tham mưu, đề xuất với trên tập trung nguồn lực tài chính cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mua sắm vũ khí, trang bị kỹ thuật, hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, một số lực lượng, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới và đơn vị mới thành lập, đồng thời tăng đầu tư cho công nghiệp quốc phòng. Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành TCQĐ có bước phát triển toàn diện ở tất cả các cấp. Toàn ngành chủ động nghiên cứu, đổi mới cơ chế quản lý và phương thức bảo đảm tài chính để phù hợp với sự chuyển đổi nền kinh tế và đặc thù quân sự, quốc phòng.

Những năm gần đây, để nâng cao hiệu quả công tác tài chính trong tình hình mới, Cục Tài chính đã tham mưu với QUTƯ, BQP ban hành nhiều nghị quyết, quy chế, quyết định, đề án lãnh đạo, chỉ đạo công tác TCQĐ, như: Năm 2012, Thường vụ QUTƯ ban hành Nghị quyết số 513 “Về lãnh đạo công tác TCQĐ đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; năm 2014 QUTƯ ban hành Quy chế số 707 về lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tài chính trong quân đội; năm 2018, QUTƯ ban hành Nghị quyết số 915 “Về đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo”; Bộ trưởng BQP ban hành Quyết định số 3500 về “Đổi mới cơ chế quản lý TCQĐ theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo” cùng nhiều văn bản về chỉ đạo, điều hành ngân sách khác. Thông qua đó, Cục Tài chính ngày càng hoàn thành toàn diện chức năng tham mưu, giúp BQP thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tài chính; trong đó đã đổi mới căn bản cơ chế phân bổ nguồn lực tài chính; bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngân sách; hoàn thiện phương thức bảo đảm tài chính theo hướng tăng cường tiền tệ hóa, chặt chẽ, công khai, minh bạch; cân đối ngân sách, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng kịp thời nhu cầu tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, góp phần nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng; xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đồng thời đóng góp tích cực vào thành tựu của đất nước trong điều hành kinh tế vĩ mô và lĩnh vực tài chính...

Vươn mình đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

Những năm tới, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Nhu cầu tài chính cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, nhất là việc đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh” tiến tới xây dựng quân đội hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI ngày càng cao trong khi khả năng bảo đảm ngân sách của Nhà nước còn nhiều khó khăn.

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Cục Tài chính và ngành TCQĐ xác định nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, nghiên cứu, nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, nhất là các chiến lược, nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác TCQĐ trong tình hình mới; tham mưu đúng, trúng, kịp thời với QUTƯ, thủ trưởng BQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác tài chính; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tài chính theo nghị quyết và đề án đã xác định, tạo động lực để toàn quân nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đó, toàn ngành nâng cao khả năng dự báo, tham mưu tốt cho QUTƯ, BQP đối với công tác bảo đảm nguồn lực tài chính để đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Tập trung xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch tài chính, ngân sách trung hạn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chiến lược quân sự, quốc phòng, kế hoạch công tác tài chính giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Duy trì nền nếp chế độ, chính sách tài chính; giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật tài chính ở các cấp. Chủ động cân đối, điều chỉnh cơ cấu chi hợp lý, bảo đảm vừa toàn diện cho các nhiệm vụ, vừa có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng thứ tự ưu tiên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính ở tất cả các cấp trong toàn quân. Chú trọng thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, tham nhữn, lãng phí. Tích cực nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tạo đột phá nâng cao chất lượng các mặt công tác tài chính.

Quan tâm bồi dưỡng giáo dục đội ngũ

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, toàn ngành xác định kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; tăng cường xây dựng các tổ chức đảng trong các cơ quan tài chính trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng cơ quan tài chính các cấp vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” gắn với Phong trào Thi đua quyết thắng và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành tài chính toàn quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, chất lượng toàn diện, chuyên sâu, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng, Ts Lưu Sỹ Quý - Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng