Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chuyển đổi số trong ngành Hải quan
Ngành Hải quan sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo đó, mục tiêu quan trọng đặt ra trong kế hoạch lần này là: tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ hải quan thông qua việc triển khai xây dựng hệ thống CNTT thực hiện Hải quan số theo Quyết định số 2212/QĐ-BTC ngày 4/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong đó, năm 2023 tập trung xây dựng hệ thống CNTT thực hiện Hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan, đề xuất phê duyệt chủ trương dự án số 2 thuộc Hệ thống CNTT thực hiện Hải quan số.

Bên cạnh đó, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các văn bản pháp lý, đề án và triển khai các giải pháp kỹ thuật tạo nền tảng cho việc chuyển đổi số trong công tác triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; xây dựng và triển khai các nền tảng ban đầu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi trong công tác quản trị nội ngành. Trong đó tập trung hoàn thành việc rà soát, chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ làm cơ sở cho việc triển khai các giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong công tác quản lý nội ngành.

Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyển đổi số được phân công thực hiện tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 776/QĐ-BTC ngày 12/4/2023 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2023 có liên quan đến Tổng cục Hải quan.

Theo ông Lê Đức Thành - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan), với kế hoạch này, Tổng cục Hải quan đặt kỳ vọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của tất cả cán bộ, công chức hải quan về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý nhà nước về hải quan./.