hải quan

Cán bộ hải quan giải quyết thu tục nhập khẩu cho doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh

Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Chính phủ và Bộ Tài chính

Trên cơ sở các nghị quyết: Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ của Bộ Tài chính, ngành Hải quan cụ thể hóa bằng các giải pháp, mục tiêu cụ thể về nhiệm vụ thu ngân sách.

2 tháng đầu năm 2021, ngành Hải quan vừa chống dịch vừa tạo thuận lợi cho XNK, đã thông quan cho lượng hàng hóa với giá trị đạt hơn 97,5 tỷ USD, thu ngân sách nhà nước đạt 54.760 tỷ đồng, tăng hơn 7,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, năm 2021, ngành sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan trong thời kỳ phát triển của cách mạng công nghệ.

Triển khai cải cách toàn diện công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành (KTCN), kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia theo nhiệm vụ phân công tại các nghị quyết của Chính phủ; tổ chức triển khai Nghị định quy định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và KTCN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK); triển khai có hiệu quả, chất lượng Quyết định 38/QĐ-TTg (ngày 12/1/2021) về việc phê duyệt đề án: Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đổi mới phương thức thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật, đảm bảo từng công chức thừa hành nắm chắc quy định của pháp luật, đồng thời là những nhân tố tích cực trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, DN dễ dàng tiếp cận các quy định chính sách pháp luật, thông tin chính thống, đúng đắn, khách quan, đa chiều về hoạt động nghiệp vụ hải quan, tăng cường tự nguyện tuân thủ pháp luật.

Tích cực kiểm tra sau thông quan chống buôn lậu

Liên quan đến hoạt động thu ngân sách, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức đánh giá tác động ảnh hưởng tới thu NSNN. Trong đó, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, đưa ra các giải pháp thu hồi nợ phù hợp, đôn đốc, theo dõi từng tháng, quý tình hình thu hồi và xử lý nợ thuế; có các biện pháp quản lý chặt chẽ không để phát sinh nợ thuế mới.

Rà soát, chỉ đạo thực hiện các biện pháp tăng cường công tác kiểm tra trị giá, công tác phân loại, xác định mã số và áp dụng mức thuế, kiểm tra công tác miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Đồng thời, ngành Hải quan tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, không để phát sinh khiếu nại khiếu kiện và nợ thuế. Sửa đổi quy trình KTSTQ theo hướng cải cách, sơ đồ hóa, lượng hóa và chỉ rõ mục đích của từng bước; tập trung xây dựng kế hoạch định hướng theo 4 lĩnh vực lớn: mã số, trị giá, chính sách thương mại bao gồm hàng miễn thuế và 17 Hiệp định thương mại tự do, hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất.

Bên cạnh đó, ngành Hải quan tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính. Tăng cường kiểm soát, đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên tất cả các tuyến, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa XNK qua cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không, bưu điện quốc tế.../.

Ngọc Linh