Cụ thể, năm 2021, ngành Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước để giảm tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước. Theo đó, triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết…dành nguồn lực để phòng chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai…

Trong quản lý sử dụng đầu tư công, Tổng cục Hải quan cũng sẽ chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, đảm bảo 100% các dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công.

Ngoài việc đưa ra mục tiêu, yêu cầu, nội dung chủ yếu, giải pháp cụ thể cũng như phân công tổ chức, chỉ đạo thực hiện, chương trình còn quy định một số nội dung cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước như: tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiệm sử dụng điện thoại.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2020, toàn ngành đã tiết kiệm được 634.095 triệu đồng. Trong đó, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ là 185.106 triệu đồng; tiết kiệm kinh phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước là 448.988 triệu đồng; tiết kiệm trong quản lý xây dựng cơ bản là 22.393 triệu đồng./.

Ngọc Linh