Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Tài chính và các văn bản triển khai kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới hàng năm, thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã quan tâm đến công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, tạo môi trường thuận lợi cho lao động nữ thực hiện đầy đủ các quyền bình đẳng để nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc.

Ngành Tài chính quan tâm, chăm lo hơn nữa vì sự tiến bộ của phụ nữ
Ngành Tài chính quan tâm, chăm lo hơn nữa vì sự tiến bộ của phụ nữ. Ảnh: TL

Đồng thời, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp ốm đau, thai sản và các chế độ chính sách khác đối với phụ nữ đúng quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện tại các đơn vị vẫn còn một số tồn tại cần chấn chỉnh, do đó, Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tại các đơn vị thuộc Bộ tập trung rà soát, kịp thời kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ khi có sự thay đổi với thành phần theo đúng quy định tại Hướng dẫn số 156/HDUBQG của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam hướng dẫn tổ chức hoạt động này.

Tùy thuộc quy mô, tính chất của đơn vị để bố trí các ủy viên là đại diện lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn và cán bộ thường trực cho phù hợp, đảm bảo bộ máy gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.

Đồng thời, căn cứ Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Tài chính, các đơn vị khẩn trương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, xây dựng tiêu chí cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm hoạt động chuyên môn, phạm vi quản lý của đơn vị và chiến lược, kế hoạch của toàn ngành Tài chính.

Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ

Các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, kết nạp đảng viên đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ, phấn đấu nâng tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức nữ tham gia lãnh đạo quản lý tại đơn vị đạt chỉ tiêu đề ra. Tập trung triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới do Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam đề ra.