xe công

Định mức, tiêu chuẩn xe công phải thực hiện theo đúng Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Ảnh: TL.

Trên cơ sở Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở Tài chính báo cáo rà soát số xe ô tô hiện có của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.

Đồng thời, sở cũng đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Kết quả rà soát cho thấy, trên địa bàn tỉnh, xe ô tô phục vụ chức danh hiện có 4 xe; số xe theo tiêu chuẩn, định mức là 4 xe; không có xe thừa, thiếu so với tiêu chuẩn, định mức.

Về xe ô tô phục vụ công tác chung: hiện có 257 xe; xe theo tiêu chuẩn, định mức là 121 xe. Số xe thừa so với tiêu chuẩn, định mức là 136 xe (trong đó: thiếu 5 xe và thừa 141 xe).

Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung. Theo đó, thanh lý, thu hồi 138 xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư; điều chuyển 3 xe ô tô.

Về xây dựng định mức xe ô tô chuyên dùng, UBND tỉnh Nghệ An đã có tờ trình báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã đồng ý chủ trương về các nội dung đề nghị của UBND tỉnh và giao UBND tỉnh hoàn thiện định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ./.

Minh Anh