Trong đó, nguồn vốn tín dụng chính sách nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 30.602 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến hết năm 2022 đạt trên 283 nghìn tỷ đồng với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tăng 13,7% trong năm 2022
Nguồn vốn tín dụng chính sách được tập trung vào các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Ảnh: T.L
Tăng trưởng tín dụng chưa thể “thả phanh” trong năm 2023 Tín dụng năm 2022 đạt tăng trưởng 14,5%

Đến ngày 31/12/2022, toàn hệ thống NHCSXH thực hiện giải ngân các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt trên 16 nghìn tỷ đồng; giải ngân số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất hơn 93 nghìn tỷ đồng, cho trên 2,2 triệu khách hàng. NHCSXH đã thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm, tổng số tiền hỗ trợ là 878 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,67% trên tổng dư nợ.

Năm 2022, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ, tạo việc làm cho gần 879 nghìn lao động, giúp trên 7,5 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 70 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập.

Tín dụng chính sách cũng đã giải ngân cho gần 86 nghìn hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính, thiết bị học tập; giúp gần 1,1 nghìn doanh nghiệp vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, trả lương cho gần 155 nghìn người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Vốn tín dụng đã tham gia xây dựng gần 1,5 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh; xây dựng gần 1,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, trên 11,2 nghìn căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp…/.