Theo đó, đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng… để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư quy định, việc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công phải đảm bảo các nguyên tắc: phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình; phù hợp mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc; đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…).

Cụ thể, đơn giá nhân công được xác định theo công thức: GNC = LNC + HCB x 1/t. Trong đó GNC là đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất; LNC là mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày trực tiếp sản xuất (đã bao gồm lương phụ, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến yếu tố thị trường) sẽ được công bố điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công trong xây dựng trên thị trường có sự biến động; HCB là hệ số lương theo cấp bậc công nhân trực tiếp sản xuất; t là 26 ngày làm việc trong tháng.

Đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước, đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT, PPP do cơ quan quản lý nhà nước quản lý áp dụng các quy định của Thông tư này.

Bộ Xây dựng cũng giao UBND cấp tỉnh căn cứ hướng dẫn tại Thông tư chỉ đạo việc tổ chức, xác định đơn giá nhân công, công bố đơn giá nhân công làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, sự ra đời của Thông tư này sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, góp phần tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh trong quản lý chi phí và nâng cao hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2015./.

Thiện Trần