Nhà ở xã hội

Khuyến khích chủ đầu tư tham gia đầu tư xây dựng NƠXH. Ảnh: TL

Việc sửa đổi theo hướng khuyến khích chủ đầu tư tham gia đầu tư xây dựng NƠXH với các quy định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, được hỗ trợ đấu nối hạ tầng kỹ thuật nếu hoàn thành dự án trong 12 tháng..

Cho phép khấu trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng

Theo đó, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều 9 Nghị định số 100/2021/NĐ-CP theo hướng cho phép khấu trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) khi chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với địa phương; bổ sung quy định ưu đãi đối với trường hợp chủ đầu tư hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng NƠXH trong vòng 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất thì được ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh hỗ trợ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Cụ thể, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP bãi bỏ khoản 5; sửa đổi, bổ sung khoản 1 và 4 Điều 9 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Theo đó, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH không sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13.

Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê, kể cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng NƠXH.

UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án phải nộp cho Nhà nước, kể cả chi phí bồi thường, GPMB (nếu có) đối với trường hợp chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng NƠXH hoặc chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20%;

Chủ đầu tư được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng NƠXH (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua NƠXH và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành NƠXH sau khi đầu tư;

Chủ đầu tư dự án được UBND cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng NƠXH theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 58 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13.

Trường hợp đầu tư xây dựng NƠXH chỉ để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Trường hợp chủ đầu tư hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng NƠXH trong vòng 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất thì được UBND cấp tỉnh hỗ trợ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Bổ sung quy định về mức cho vay vốn ưu đãi

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định tại các Điều 16, Điều 17 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP theo hướng bổ sung quy định về mức cho vay vốn ưu đãi để xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa nhà ở tối đa không quá 500 triệu đồng và bổ sung quy định Chính phủ sử dụng nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài để cho vay lại đối với tổ chức tín dụng được chỉ định để cho vay NƠXH.

Cụ thể, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP bãi bỏ các khoản 7 và 8; sửa đổi tên điều; sửa đổi tiêu đề khoản 2; sửa đổi, bổ sung các điểm d và đ khoản 2; sửa đổi, bổ sung các điểm đ và e khoản 3; sửa đổi, bổ sung các khoản 4, 5 và 6 Điều 16 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Theo đó, sửa đổi tên Điều 16 thành “Điều 16. Vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở”; sửa đổi tiêu đề khoản 2 thành “2. Điều kiện được vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân vay vốn để mua, thuê mua NƠXH”;

Sửa đổi, bổ sung các nội dung về điều kiện được vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân vay vốn để mua, thuê mua NƠXH: Có Giấy đề nghị vay vốn để mua, thuê mua NƠXH, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống; Có hợp đồng mua, thuê mua NƠXH với chủ đầu tư theo quy định của Nghị định này và của pháp luật về nhà ở;

Sửa đổi, bổ sung về điều kiện được vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở: Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa phương cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; Có phương án tính toán giá thành, có giấy phép xây dựng đối với trường hợp yêu cầu phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật thì được xem xét cho vay vốn phù hợp với thời hạn được tồn tại của công trình;

Sửa đổi, bổ sung các nội dung về mức vốn vay: Trường hợp mua, thuê mua NƠXH thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà; Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Về lãi suất vay: Lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cho từng thời kỳ; Lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng được chỉ định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Về thời hạn vay: Thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi tên Điều 17 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP: “Điều 17. Nguồn vốn nhà nước hỗ trợ cho vay ưu đãi để thực hiện chính sách NƠXH”. Sửa đổi, bổ sung nội dung về nguồn vốn cho vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng: Căn cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển NƠXH trong từng thời kỳ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để cho các đối tượng tham gia đầu tư xây dựng NƠXH và cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ NƠXH vay ưu đãi với lãi suất không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ; Chính phủ sử dụng nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài để cho vay lại đối với tổ chức tín dụng được chỉ định để cho vay NƠXH theo Nghị định này.

Kỳ vọng, với những điểm mới về phương thức, cơ chế chính sách, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP góp phần thúc đẩy tạo nguồn vốn ưu đãi cho nhà đầu tư, đẩy nhanh thủ tục giải ngân cho vay nhà ở xã hội, cũng là thúc đẩy nguồn cung NƠXH, là góp phần giải quyết căn bản nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp./.

Trí Dũng