Một số khoản thu, sắc thuế có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ là: Thu từ DN FDI được 22,4 tỷ đồng, đạt 52% dự toán, tăng 161%; thu lệ phí trước bạ được 48 tỷ đồng, đạt 43% dự toán, tăng 28%; thu thuế bảo vệ môi trường được hơn 29 tỷ đồng, đạt 32% dự toán, tăng 59%.

Để hoàn thành kế hoạch công tác tháng 5 và 6 tháng đầu năm 2015, toàn ngành Thuế Ninh Bình tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính, gồm:

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp có quy mô lớn số thuế nộp thấp;

Thực hiện theo đúng quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế và các văn bản hướng dẫn của ngành Thuế. Các cơ quan thuế thu hết số thuế phát sinh, phấn đấu giảm nợ cũ, đảm bảo chỉ tiêu thu nợ theo kế hoạch giao;

Tăng cường triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo yêu cầu của Tổng cục Thuế;

Tăng cường kiểm soát tình trạng doanh nghiệp và kê khai thuế, lưu ý doanh nghiệp hoàn thuế, có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, đề xuất bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra...

Khánh Huyền