* PHR: Cty CP cao su Phước Hoà (MCK: PHR) thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2013. Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện: 26/11/2013. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP Cao su Phước Hòa (Ấp 2A xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

* HDA: Cty CP Hãng Sơn Đông Á (MCK:HDA) thông báo tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2013. Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).Thời gian thực hiện: 18/11/2013. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP Hãng Sơn Đông Á ( 59 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội).

* PSE: Cty CP Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (MCK: PSE) thông báo lịch chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2013. Tỷ lệ thanh toán: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).Thời gian thanh toán: 18/11/2013. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi cổ đông mở tài khoản. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Cty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ, (số 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM)./.

Hồng Quyên