Theo đó, PVX cho biết ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông là 23/12/2021, ngày gửi tài liệu cho các cổ đông dự kiến trước ngày 28/12/2021 và thời gian tổ chức dự kiến trước ngày 25/1/2022.

PVX họp cổ đông để kiện toàn nhân sự trong bối cảnh vốn chủ sở hữu của công ty tiếp tục suy giảm do thua lỗ.

PVX họp kiện toàn nhân sự trong bối cảnh vốn tiếp tục teo tóp
PVX chuyên xây lắp các công trình trên cạn ngành dầu khí
Nợ phải trả tăng gấp hơn 2 lần vốn, DPG muốn đổi tên thành tập đoàn CDP: ‘Kỳ tích’ nợ phải trả gấp hơn 8 lần vốn chủ sở hữu DLG: Cho vay hơn 2.400 tỷ đồng không tài sản đảm bảo

9 tháng đầu năm 2021, PVX thua lỗ 54,5 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2020 doanh nghiệp này cũng đã lỗ hơn 101 tỷ đồng.

Sau nhiều giai đoạn thua lỗ, vốn chủ sở hữu của công ty đến ngày 30/9/2021 chỉ còn hơn 794 tỷ đồng so với vốn góp ban đầu của chủ sở hữu ở mức 4.000 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2021, PVX có tổng quy mô nợ phải trả là hơn 6.097 tỷ đồng, lớn gấp gần 7,7 lần so với vốn chủ sở hữu.

Nợ của công ty chủ yếu là nợ ngắn hạn, với giá trị là 5.883 tỷ đồng, chiếm 96,5% trên tổng giá trị nợ của công ty. Nợ ngắn hạn của PVX đã lớn hơn so với giá trị 5.030 tỷ đồng tài sản ngắn hạn cùng thời điểm.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn là nhóm tài sản có giá trị lớn nhất với 2.781 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty có tới 1.207 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi.

Nhóm tài sản lớn thứ hai trong tài sản dài hạn là hàng tồn kho với giá trị 1.898 tỷ đồng, dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 203 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp này chủ yếu nằm ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với giá trị 1.828 tỷ đồng.