Cụ thể, kiểm toán viên nhấn mạnh nội dung công ty đã cho một số tổ chức, cá nhân vay số tiền hơn 2.410 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.

Kiểm toán viên cũng nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục khi cho biết, tại ngày 30/6/2021, khoản lỗ thuần của công ty là hơn 842 tỷ đồng. Tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của công ty cũng đã vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền gần 239 tỷ đồng.

Công ty có một số khoản nợ phải trả và vay đã quá hạn thanh toán với tổng giá trị ước tính là 1.808 tỷ đồng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021 của công ty là 903 tỷ đồng, tăng so với kết quả 815 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 23,4 tỷ đồng, cũng đã cải thiện so với mức lỗ 296 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

Công ty cũng đã có dòng tiền thuần trong kinh doanh nửa đầu năm 2021 dương gần 130 tỷ đồng, trước đó dòng tiền thuần âm gần 6,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020.

Về cơ cấu tài chính, Đức Long Gia Lai có quy mô nợ phải trả là 5.659 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 2.517 tỷ đồng./.

Chí Tín