PwC cho biết, khi biến thể Delta tiếp tục thách thức cả thế giới, doanh nghiệp bị đẩy vào tình thế bấp bênh khi gặp phải hoặc dự đoán trước những hạn chế đáng kể về tiền mặt và vốn lưu động, bao gồm cả những thử thách tiềm tàng về thanh khoản.

Theo đó, khả năng nhận biết dòng tiền chính là chìa khóa cho việc quản lý thanh khoản.

Việc kiểm soát sát sao dòng tiền là vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Doanh nghiệp thuộc mọi ngành kinh tế đang phải đối mặt với suy giảm doanh thu.

Hơn nữa, việc chậm thu hồi các khoản phải thu và các thỏa thuận thanh toán sớm đã dẫn đến suy yếu dòng tiền. Rõ ràng, một trong những mối quan tâm hàng đầu hiện nay của các tổ chức là phương pháp quản lý dòng tiền.

Nói đến bối cảnh Việt Nam, ông Mohammad Mudasser, Giám đốc - Dịch vụ Tư vấn Thương vụ của PwC Việt Nam cho biết, giai đoạn hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp tái thiết lập các hoạt động kinh doanh.

Bộ phận chức năng ngân quỹ doanh nghiệp có thể giúp đặt ra các ưu tiên cho chi tiêu cho tương lai dựa trên nhu cầu hoạt động, đánh giá các cơ chế tài chính thay thế (như tài trợ chuỗi cung ứng) và sử dụng các dữ liệu cũng như phân tích để tăng cường khả năng quản lý rủi ro giao dịch / tín dụng.

Ngay từ những ngày đầu bùng phát đại dịch, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra các chính sách hỗ trợ khác nhau để giảm bớt gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp và người dân.

Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ cần phải cân bằng tài chính và áp lực thanh khoản trước khi được tiếp cận các gói hỗ trợ.

Theo đó, theo tư vấn của các chuyên gia tài chính tại báo cáo “Duy trì và quản lý tiền mặt”, PwC chỉ ra các dấu hiệu tiềm ẩn của khủng hoảng quản lý tiền mặt và đề xuất một số phương pháp quản lý tiền mặt hiệu quả.

Các hoạt động quản lý dòng tiền có thể làm trong thời kỳ kinh doanh khó khăn:

Lập dự báo dòng tiền động ngắn hạn điều chỉnh liên tục với khoảng thời gian dự báo 13 tuần (STCF) và quy trình đang diễn ra.

Phân tích các kịch bản khác nhau và các biện pháp giảm thiểu tác động bao gồm cả tác động đến số dư tiền mặt và các giao ước của các khoản vay. Xác định bất kỳ thiếu hụt tài trợ vốn ròng từ STCF.

Xem xét các quy trình và việc kiểm soát tiền mặt và báo cáo hiện tại (ví dụ: giới hạn ủy quyền, quy trình phê duyệt thanh toán, chiến lược hạn chế rủi ro).

Phân tích chi tiết các khoản chi tiêu để xác định khoản nào có thể được lược bỏ.

Rà soát và phân tích các tài sản ngắn hạn (khoản phải thu, tồn kho …) đề xác định có thể chuyển đổi những hạng mục nào thành tiền mặt.

Đảm bảo tiến độ về việc lập, theo dõi và thu tiền của các hóa đơn. Đưa ra những hạn chế kinh doanh với những khách hàng thanh toán chậm.

Rà soát các phương án huy động vốn, chuỗi cung ứng/tài sản để đảm bảo về nhu cầu sử dụng vốn.

Chí Tín