Nội dung hội thảo của PwC tập trung vào các vấn đề về lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam và các định hướng từ Bộ Tài chính; các thay đổi chính của IFRS đã hoặc sẽ có hiệu lực; biến đổi khí hậu và tác động tới IFRS; trao đổi về IFRS 16, các điểm cần chú ý và các thay đổi.

Theo lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam tại Quyết định 345/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, giai đoạn 1 áp dụng tự nguyện sẽ diễn ra từ 2022 đến 2025 và giai đoạn 2 áp dụng bắt buộc dự kiến thực hiện sau năm 2025.

Sau giai đoạn tự nguyện, trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng IFRS của giai đoạn 1, Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp và tình hình thực tế, quy định phương án, thời điểm bắt buộc áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất cho từng nhóm doanh nghiệp thuộc các đối tượng cụ thể.

Doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cần chuẩn bị sớm cho áp dụng IFRS 17 Chuẩn mực IFRS 9 - Suy giảm giá trị - tạo ra các thách thức cho doanh nghiệp Lập Đề án nghiên cứu triển khai IFRS 9 cho ngân hàng
PwC hội thảo về triển khai ứng dụng IFRS tại Việt Nam
PwC hội thảo về triển khai ứng dụng IFRS tại Việt Nam

Riêng về IFRS 16, đây là một Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế do Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành hướng dẫn về kế toán cho thuê. IFRS 16 được ban hành vào năm 2016 và có hiệu lực đối với hầu hết các công ty báo cáo theo IFRS kể từ năm 2019.

IFRS 16 là thay đổi về kế toán các hợp đồng thuê căn bản nhất trong hơn 30 năm gần đây. Theo đó, IFRS 16 bỏ việc phân loại và kế toán thuê hoạt động và thuê tài chính đối với bên đi thuê và yêu cầu bên đi thuê ghi nhận hầu hết các hợp đồng thuê lên bảng cân đối kế toán.

Khi áp dụng IFRS 16, bên đi thuê sẽ ghi nhận thêm tài sản thuê và nợ thuê phải trả trên bảng cân đối kế toán, làm tăng tính minh bạch về ảnh hưởng của nghĩa vụ nợ thuê và tính so sánh của báo cáo tài chính của các đơn vị mua tài sản và thuê tài sản.

Thuê tài sản được nhiều doanh nghiệp áp dụng do doanh nghiệp vẫn có quyền sử dụng tài sản mà không cần đầu tư vốn ban đầu lớn.

Theo báo cáo đánh giá ảnh hưởng của IFRS 16 do Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) phát hành năm 2016, 14.000 công ty niêm yết đang áp dụng IFRS và nguyên tắc kế toán Mỹ có khoảng hơn 2.800 tỷ Đô la Mỹ cam kết thuê phải trả trong tương lai không được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán.

Trước khi IFRS 16 được áp dụng, người sử dụng báo cáo tài chính phải tự đánh giá tính trọng yếu và ảnh hưởng của các khoản mục ngoại bảng (bao gồm cam kết thuê) lên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.