Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Báo cáo do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày nêu rõ, Nghị quyết xác định mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đáp ứng yêu cầu về đất đai cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; duy trì quỹ đất trồng lúa hợp lý nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng đang diễn biến nhanh hơn dự báo; tăng cường, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai.

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất như sau: Nhóm đất nông nghiệp (gồm đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối) điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 27.038,09 nghìn héc ta, tăng 306,33 nghìn héc ta so với quy hoạch đến năm 2020 theo Nghị quyết số 17/2011/QH13.

Đối với nhóm đất phi nông nghiệp (gồm đất quốc phòng, đất an ninh, đất khu công nghiệp và đất phát triển hạ tầng) điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 4.780,24 nghìn héc ta, giảm 100,08 nghìn héc ta so với quy hoạch đến năm 2020 theo Nghị quyết số 17/2011/QH13.

Đối với đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế và đất đô thị được quy hoạch sử dụng đến năm 2020 lần lượt là 3,63 nghìn héc ta, 1.582,96 nghìn héc ta, và 1.941,74 nghìn héc ta.

Nghị quyết cũng nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; chỉ đạo công tác điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của các địa phương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình lập hoặc rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo cho việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Định kỳ hàng năm Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này tại địa phương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác được thành lập theo quy định của pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tham gia giám sát và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết./.

Hồng Chi