Trước đó, Bộ Tài chính cho biết đã nhận được một số ý kiến của các cục thuế đề nghị hướng dẫn cụ thể về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với thu nhập của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trường hợp Quỹ đầu tư phát triển địa phương có khoản chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) từ hoạt động thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Chương II Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc xác định khoản chênh lệch thu chi thực hiện theo Điều 18 Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25/02/2014 của Bộ Tài chính.

Thu nhập từ các hoạt động khác ngoài hoạt động thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Chương II Nghị định số 138/2007/NĐ-CP thực hiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Trường hợp Quỹ đầu tư phát triển địa phương có thu nhập từ các hoạt động thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà Quỹ hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Cụ thể: Đối với dịch vụ là 5%; Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%; Đối với hoạt động khác: 2%./.

N.P