Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng trực tiếp tham gia khám sàng lọc phát hiện bệnh sẽ được hỗ trợ 70.000 đồng/người/ngày. Ảnh: Nguồn Internet

Đây là nội dung được quy định trong Thông tư liên tịch số 113 /2013/TTLT-BTC-BYT quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ NSNN để thực hiện Chương trình.

Thông tư không áp dụng đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại; trừ trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thỏa thuận về mức chi thì áp dụng theo mức chi quy định tại Thông tư này.

Thông tư cũng quy định rõ mức chi đối với việc tập huấn kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên, tình nguyện viên không hưởng lương từ NSNN; Chi mua thuốc, trang thiết bị y tế, sinh phẩm, hoá chất, vật tư tiêu hao, trang thiết bị dùng cho hoạt động chuyên môn của từng Dự án; Chi sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ và hiệu chỉnh các trang thiết bị y tế, kho chứa thuốc...

Đối với mức chi hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia công tác khám sàng lọc phát hiện bệnh; lồng ghép khám bệnh, chữa bệnh với khắc phục hậu quả thiên tai là 100.000 đồng/người/ngày đối với bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên xét nghiệm tại các xã đặc biệt khó khăn; 70.000 đồng/người/ngày đối với các xã còn lại.

Việc lập và phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015 được thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật, văn bản hiện hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2013.

PĐT