Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 283 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp âm 165 tỷ đồng, tiếp tục lỗ sâu hơn mức thua lỗ hơn 110 tỷ đồng của doanh nghiệp này trong nửa đầu năm 2020.

Công ty cho biết, doanh thu thuần của doanh nghiệp giảm 135 tỷ đồng so với năm trước, trong khi giá vốn hàng bán giảm ít hơn với mức giảm chỉ 26 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân khiến doanh nghiệp bị thua lỗ nặng hơn cùng kỳ năm ngoái.

Về dòng tiền, trong nửa đầu năm 2021, lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của C.E.O ghi nhận mức âm 103 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động đầu tư âm gần 26 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động tài chính âm hơn 16 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản, C.E.O có quy mô tài sản ngắn hạn là 2.178 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 4.899 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đang ở mức 3.286 tỷ đồng.

C.E.O có 12 công ty con được hợp nhất trong báo cáo tài chính bán niên của doanh nghiệp này.

Trong đó, các công ty do C.E.O nắm 100% vốn có Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (kinh doanh bất động sản nhà ở), Trường Cao đẳng Đại Việt (đào tạo), Công ty TNHH C.E.O Hospitality (dịch vụ quản lý khu đô thị), Công ty TNHH MTV Tư vấn và Thiết kế C.E.O (kiến trúc và tư vấn kỹ thuật)./.

Chí Tín