NHNN cho biết, trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn như hiện nay, cần thiết phải có các giải pháp, quy định kịp thời từ nhiều phía để hỗ trợ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các thị trường này, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Trước mắt, NHNN dự kiến ngưng hiệu lực thi hành đối với quy định tại khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN đến hết ngày 31/12/2023 để gia tăng thanh khoản, góp phần hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Sẽ điều chỉnh một số quy định về ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp
Sẽ điều chỉnh một số quy định về ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh: T.L
Cơ hội cho doanh nghiệp, trái chủ có thêm thời gian và lựa chọn để thanh toán nợ trái phiếu Nỗ lực của Chính phủ gỡ khó cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trong thời gian kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023, TCTD được mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết đã bán, hoặc trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà TCTD đã bán khi đáp ứng một số nội dung.

NHNN dự kiến sẽ đưa ra các quy định về điều khoản chuyển tiếp nhằm tạo điều kiện cho TCTD và khách hàng được tiếp tục thực hiện các nội dung trong hợp đồng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, dự thảo thông tư sửa đổi dự kiến cũng bổ sung một số nội dung, chẳng hạn như: TCTD chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành, trong đó có mục đích bổ sung vốn lưu động khi quản lý được nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát hành và thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn lưu động tương ứng với giá trị trái phiếu theo các vòng quay vốn lưu động trong thời gian nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp.

Quy định này nhằm đảm bảo việc TCTD mua trái phiếu doanh nghiệp khi kiểm soát được đầy đủ mục đích sử dụng tiền phát hành trái phiếu cũng như đảm bảo được số tiền đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục được tổ chức phát hành sử dụng đúng mục đích sau vòng quay vốn lưu động đầu tiên, qua đó giám sát được việc sử dụng dòng tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Một nội dung khác dự kiến được bổ sung

TCTD mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích nhằm thực hiện bảo đảm nghĩa vụ, tổ chức tín dụng phải phong tỏa số tiền mua trái phiếu cho đến khi chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm. Quy định này nhằm đảm bảo khả năng thu hồi số tiền mua trái phiếu doanh nghiệp của TCTD.