Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và các Tập đoàn, Tổng công ty (TĐ, TCT) nhà nước thuộc Trung ương xử lý số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Cụ thể, sau khi hoàn thành việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính yêu cầu nộp toàn bộ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức; số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của DN 100% vốn nhà nước vào tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính do Cục trưởng Cục Quản lý công sản làm chủ tài khoản. Đồng thời, có văn bản thông báo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) về việc chuyển tiền vào tài khoản.

Riêng tiền bán tài sản trên đất của DN 100% vốn nhà nước được sử dụng theo quy định của pháp luật về DN.

Thông tin tài khoản tạm giữ (TKTG) của Bộ Tài chính do Cục trưởng Cục Quản lý công sản làm chủ tài khoản để các Bộ, ngành, TĐ, TCT thực hiện chuyển tiền như sau:

Mã tài khoản kế toán: 3941.9071257

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 9071257

Tại: Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn các đơn vị về việc thanh toán chi phí liên quan đến việc bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán).

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có cơ sở nhà, đất được phép bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất có văn bản đề nghị Sở Tài chính (nơi có cơ sở nhà, đất thực hiện bán) xác định các khoản chi phí theo quy định tại điểm 5.1.2, điểm 5.1.3 khoản 1 Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính (nơi có cơ sở nhà, đất thực hiện bán) căn cứ quy định để xác định số tiền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được thanh toán có văn bản đề nghị chủ tài khoản (Cục trưởng Cục Quản lý công sản) thanh toán.

Đồng thời thông báo cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để báo cáo Bộ, ngành, TĐ, TCT có văn bản gửi chủ tài khoản (Cục trưởng Cục Quản lý công sản).

Chủ tài khoản lập Ủy nhiệm chi để cấp tiền từ TKTG của Bộ Tài chính theo văn bản đề nghị của các đơn vị và KBNN thực hiện thanh toán theo quy định.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc các Bộ, ngành và các TĐ, TCT; sau khi thanh toán các chi phí liên quan nêu trên, Bộ Tài chính lập Ủy nhiệm chi để nộp vào ngân sách địa phương (nơi có cơ sở nhà, đất thực hiện bán) gồm:

50% số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất thuộc địa bàn các thành phố là đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại I;

30% số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất thuộc địa bàn các tỉnh còn lại.

Bộ Tài chính (với vai quản lý nhà nước) xem xét có văn bản chấp thuận việc sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt căn cứ văn bản đề nghị của các Bộ, ngành, TĐ, TCT và các hồ sơ liên quan theo quy định.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị được sử dụng toàn bộ (100%) số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sau khi trừ các chi phí có liên quan) và không được vượt quá tổng mức đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

DN 100% vốn nhà nước được sử dụng 50% (đối với cơ sở nhà, đất thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại I) hoặc 70% (đối với cơ sở nhà, đất thuộc địa bàn các tỉnh còn lại) số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sau khi trừ các chi phí có liên quan) và không vượt quá tổng mức đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp các Bộ, ngành, TĐ, TCT không sử dụng hết số tiền được hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư, chậm nhất sau 06 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành phải chuyển số tiền còn lại vào TKTG của Bộ Tài chính.

N.P