Tiền cần thực hiện tiêu hủy bao gồm tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành, tiền giả, tiền bị hủy hoại trái pháp luật (sau đây gọi là tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông) của NHNN; tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng (sau đây gọi là tiền in, đúc hỏng) tại các cơ sở in, đúc tiền.

Sẽ thực hiện các quy định mới về giám sát tiêu hủy tiền
Sẽ thực hiện các quy định mới về giám sát tiêu hủy tiền. Ảnh: T.L
Thực hiện các giải pháp về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố Ban hành quy định mới về chấp hành chính sách tiền tệ ngân hàng

Mục đích giám sát tiêu hủy tiền nhằm đảm bảo công tác tiêu hủy tiền thực hiện theo quy định của pháp luật và của NHNN, đảm bảo an toàn tài sản và bí mật Nhà nước trong công tác tiêu hủy tiền và đảm bảo tính khách quan minh bạch trong công tác tiêu hủy tiền.

Việc giám sát tiêu hủy tiền được thực hiện tại các địa điểm, cơ sở tiêu hủy của Ngân hàng Nhà nước hoặc do Thống đốc NHNN quyết định.

Việc giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được thực hiện ở các khâu kiểm đếm chọn mẫu trước khi tổ chức tiêu hủy, kiểm đếm tiền tiêu hủy và cắt hủy (hoặc nấu hủy) hoàn toàn tiền tiêu hủy thành phế liệu.

Việc giám sát tiêu hủy tiền in, đúc hỏng được thực hiện ở các khâu giao, nhận tiền in, đúc hỏng giữa cơ sở in, đúc tiền với Hội đồng tiêu hủy tại thời điểm giao nhận, kiểm đếm tiền in, đúc hỏng và cắt hủy (dập hủy định dạng hoặc nung chảy) hoàn toàn tiền in, đúc hỏng thành phế liệu./.