Chánh Thanh tra TP. Cần Thơ đã ban hành Kết luận thanh tra số 175/KL-TTr ngày 30/1/2024 về việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý thu, chi tài chính và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công tại Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP. Cần Thơ.

Sở Giao thông vận tải Cần Thơ chi gần 960 triệu đồng không đúng quy định
Thanh tra TP. Cần Thơ đề nghị Giám đốc Sở GTVT chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, thiếu sót tại kết luận thanh tra.

Theo đó, về nguồn kinh phí quản lý hành chính (chi hoạt động thường xuyên), Văn phòng Sở GTVT TP. Cần Thơ xác định kinh phí tiết kiệm chênh lệch số tiền hơn 15 triệu đồng từ kinh phí tiền lương chưa đúng quy định. Đồng thời, chưa thực hiện trích quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo quy định.

Về nguồn kinh phí quản lý dự án, năm 2021, Văn phòng Sở đã chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án, tuy nhiên, chưa thực hiện chấm công thời gian làm việc tại Ban quản lý dự án đối với công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện công tác liên quan quản lý dự án.

Đến năm 2022, chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án từ tháng 1 đến tháng 6/2022 với tổng số tiền 959.440.800 đồng chưa đảm bảo quy định do bộ phận chuyên môn tham mưu chưa đúng. Theo đó, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ đã ban hành công văn đề nghị thu hồi khoản chi phụ cấp kiêm nhiệm ban hành quản lý dự án từ tháng 1 đến tháng 6/2022 của Sở GTVT.

Sau khi có văn bản của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Sở GTVT đã không chi nội dung này từ tháng 7/2022. Đồng thời, Bộ Tài chính có Công văn số 940/BTC-ĐT ngày 22/1/2024 về việc trả lời kiến nghị cử tri đối với nội dung chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo Thông tư số 108/2021/TT-BTC thì không có nội dung chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án.

Ngoài ra, đơn vị ký hợp đồng thuê lao động (ký hợp đồng năm và trả tiền công hàng tháng) để thực hiện công tác quản lý dự án nhưng chưa thực hiện đóng bảo hiểm xã hội và chưa kê khai, khấu trừ thuế TNCN của người lao động quy định.

Về chấp hành pháp luật thuế, phí và lệ phí, năm 2021, Văn phòng Sở kê khai thừa phí phải nộp ngân sách nhà nước năm 2021 số tiền hơn 374 triệu đồng. Tính đến ngày 31/12/2022, đơn vị đã nộp thừa số tiền hơn 1,347 tỷ đồng.

Đối với Thanh tra Sở, đơn vị chưa thực hiện trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập. Đồng thời, chưa thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (10%) trên thu nhập trước trả tiền công, tiền thù lao cho cá nhân.

Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện 2 gói thầu in tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy và gói thầu mua đồng phục áo mưa phản quang thuộc dự toán mua sắm thường xuyên bằng hình thức chỉ định thầu. Tuy nhiên, thiếu biên bản thương thảo hợp đồng, không thực hiện công khai tin kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu theo quy định.

Đối với Cảng vụ đường thủy nội địa, năm 2020, 2021, đơn vị thực hiện lập dự toán mua sắm trang phục ngành cho viên chức, người lao động dưới 100 triệu đồng để thực hiện mua sắm theo hình thức chỉ định thầu, không thực hiện mua sắm bằng hình thức đấu thầu; chưa công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Qua kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra TP. Cần Thơ kiến nghị Sở GTVT tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra TP. Cần Thơ đề nghị Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố số tiền gần 960 triệu đồng do chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án từ tháng 1 đến tháng 6/2022 không đúng quy định.