KBNN

Công chức KBNN Sơn La đang thực hiện nhập số liệu thu, chi ngân sách trên máy tính. Ảnh: H.T

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La, trên cơ sở các nghị quyết của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách, KBNN Sơn La đã chủ động phối hợp với cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp tích cực; xử lý kịp thời các vướng mắc để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Đặc biệt, KBNN Sơn La đã kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi chưa đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức và báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành dự toán ngân sách, nhất là đã tập trung nguồn vốn ưu tiên thanh toán chế độ cho con người, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 3/2021, chi ngân sách qua KBNN Sơn La mới đạt 17% dự toán, tương đương với 2.542 tỷ đồng đã được thanh toán. Trong đó, chi thường xuyên là 1.849 tỷ đồng, bằng18% dự toán; chi đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu là 693 tỷ đồng, bằng 15% dự toán.

Để đảm bảo kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng NSNN, đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, KBNN Sơn La đang tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN, niêm yết công khai các quy trình nghiệp vụ, thủ tục, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc tạo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch tại trụ sở KBNN.

Vân Hà