Cụ thể, Công ty CP Chứng khoán SSI dự kiến chào bán xấp xỉ 497,4 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiệu hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, giá chào bán 15.000 VNĐ/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa đạt xấp xỉ 4.974 tỷ đồng. Cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định.

SSI trình phương án tăng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng
Nếu toàn bộ số cổ phiếu phát hành hoàn tất, vốn điều lệ SSI sẽ đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 9/2021, SSI đã phát hành gần 218,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán hơn 109,55 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó vốn điều lệ của SSI tăng lên xấp xỉ 9.848 tỷ đồng – hiện là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường.

Với Nghị quyết được ban hành ngày 17/11/2021, nếu hoàn tất phát hành toàn bộ số cổ phiếu trên, vốn điều lệ của SSI sẽ đạt gần 15.000 tỷ đồng – tiếp tục giữ vị thế là công ty chứng khoán vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Theo đại diện SSI, việc tăng vốn điều lệ này nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Cùng với việc tiếp tục phát triển các nghiệp vụ kinh doanh cốt lõi bằng cách xây dựng và đào tạo đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ, … SSI tiếp tục triển khai các chương trinh đào tạo nhà đầu tư mới một cách bài bản, chuyên nghiệp, triển khai các chương trình ưu đãi cho khách hàng nói chung cũng như chia nhóm khách hàng để thiết kế các gói ưu đãi phù hợp với khẩu vị rủi ro, tối ưu hóa khoản đầu tư của của các nhà đầu tư./.