Tại quy chế này, Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ nguồn NSNN và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính, bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Sử dụng kinh phí kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tài chính
Ảnh: Minh họa.

Nguồn kinh phí sử dụng cho công tác này bao gồm: nguồn từ NSNN; kinh phí hợp pháp khác theo quy định. Cụ thể, là nguồn phí của các đơn vị được để lại sử dụng; nguồn thu từ hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước; nguồn vốn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn kinh phí khác được để lại sử dụng theo quy định.

Tại quyết định này, Bộ Tài chính đã quy định rõ nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản. Theo đó, thủ trưởng đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phổ biến cho các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị, tổ chức phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp…

Kinh phí phục vụ hoạt động tự kiểm tra văn bản theo quy định tại Điều 111 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ và rà soát văn bản khi phát sinh căn cứ rà soát theo quy định tại Điều 142 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sử dụng từ nguồn kinh phí quy định tại khoản 1 Điều 1 quy chế này của cơ quan thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát văn bản.

Kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản được tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản phải đúng mục đích, đúng nội dung, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định hiện hành về các chế độ chi tiêu tài chính và các định tại quy chế này.