Báo cáo tài chính nhà nước

Việc lập Báo cáo tài chính nhà nước đã có nhiều sửa đổi để phù hợp hơn với yêu cầu của thực tiễn. Ảnh TL minh họa.

Cơ quan thuế các cấp báo cáo các khoản thu thuế, phí, lệ phí và thu nội địa

Thông tư này bổ sung thêm một số đơn vị phải lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp thông tin để lập BCTCNN, cụ thể là: các bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù (bao gồm: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử - văn hóa); sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù (bao gồm: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử - văn hóa); UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương.

Cùng với đó, thông tư cũng bổ sung, sửa đổi Điều 5 Thông tư số 133/2019/TT-BTC liên quan đến biểu mẫu, nội dung, quy trình lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính.

Cụ thể, cơ quan thuế các cấp lập báo cáo (được lập theo hướng dẫn tại chế độ kế toán nghiệp vụ thuế nội địa) phản ánh các thông tin về: thu thuế, phí, lệ phí và thu nội địa khác phát sinh trong năm báo cáo; tiền (nếu có); phải thu, phải trả tại thời điểm kết thúc năm báo cáo liên quan đến nghiệp vụ thu thuế và các khoản thu nội địa khác giao cơ quan thuế quản lý

Về việc tổ chức thực hiện, tại thông tư sửa đổi này, Bộ Tài chính cũng quy định lại như sau: Trước ngày 15/1 hàng năm, Vụ NSNN (Bộ Tài chính) cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương. Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cung cấp danh sách các bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù. Sở tài chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I, sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng và sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù thuộc cấp tỉnh. Phòng tài chính - kế hoạch cung cấp danh sách các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp huyện cho KBNN quản lý thu chi NSNN trên địa bàn.

Trường hợp trong năm có thay đổi các danh sách nêu trên, các đơn vị phải kịp thời cung cấp danh sách cho KBNN quản lý thu chi NSNN trên địa bàn.

Trường hợp báo cáo do cơ quan thuế địa phương gửi kho bạc nhà nước (KBNN) quản lý thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đã phản ánh đầy đủ các thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước phạm vi toàn quốc. Tổng cục Thuế không phải gửi báo cáo này cho KBNN.

Ngoài ra, thông tư quy định: Sở tài chính sẽ báo cáo theo Mẫu số C01/CCTT ban hành kèm theo thông tư này, phản ánh thông tin vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác do địa phương quản lý; thông tin nợ chính quyền địa phương; thông tin tài sản kết cấu hạ tầng được giao quản lý (nếu có).

Các đơn vị dự toán cấp I lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính

Cũng tại thông tư sửa đổi này, Bộ Tài chính quy định rõ, các đơn vị dự toán cấp I lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi KBNN quản lý thu chi NSNN trên địa bàn. Trong trường hợp đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị kế toán trực thuộc thì báo cáo tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên...

Trường hợp đơn vị dự toán cấp I có đơn vị kế toán trực thuộc thì báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên; báo cáo cung cấp thông tin tài chính theo Mẫu số C03/CCTT ban hành kèm theo thông tư này nhằm thuyết minh chi tiết số liệu tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trình bày trên báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị.

Các đơn vị dự toán cấp I khác như: ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư được phép áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính tổng hợp được lập theo hướng dẫn tại chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị.

Riêng đối với ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công bổ sung thêm thông tin chi tiết về tài sản cố định tại đơn vị theo Mẫu số C03/CCTT ban hành kèm theo thông tư này để thuyết minh chi tiết số liệu tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trình bày trên báo cáo tài chính của đơn vị.

Vân Hà