Bộ Tài chính xác định, nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ bảo trợ xã hội năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa là trên 1.145 tỷ đồng.

Trước đó, dự toán năm 2015 đã bố trí cho tỉnh Thanh Hóa 585,648 tỷ đồng để thực hiện chế độ bảo trợ xã hội theo các Nghị định số 67, 13, 136/2013/NĐ-CP, Luật Người cao tuổi, Luật người khuyết tật. Kinh phí còn thiếu so với nhu cầu thực hiện các chế độ trên trong năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa là 559,71 triệu đồng.

Theo quy định tại văn bản số 677/2012/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội giai đoạn 2012- 2015, tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách.

Tuy nhiên, do tỉnh Thanh Hóa chưa báo cáo quyết toán, nên Bộ Tài chính tạm cấp cho tỉnh Thanh Hóa 70% nhu cầu kinh phí ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ thực hiện chính sách năm 2015, tương đương với 392 tỷ đồng./.

Thảo Miên