Báo cáo từ Vụ Thanh tra - Kiểm tra, KBNN cho biết, để giám sát được đầy đủ, toàn diện hoạt động của KBNN trên nền tảng công nghệ thông tin; từng bước đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống, Vụ Thanh tra – Kiểm tra đã trình lãnh đạo KBNN phê duyệt Quy chế giám sát từ xa các hoạt động KBNN.

Tăng cường giám sát từ xa, Kho bạc Nhà nước thu về cho ngân sách hơn 27,8 tỷ đồng
Công chức KBNN đang đối soát số liệu thanh toán vốn NSNN trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Ảnh: H.T

Thông qua giám sát từ xa, các hoạt động KBNN được theo dõi, quan sát chủ động, liên tục và thường xuyên có các cảnh báo, biện pháp quản lý phù hợp.

KBNN cho biết, sẽ tiếp tục mở rộng nội dung giám sát từ xa, tăng cường kiểm tra đột xuất; tập trung vào những nội dung, đơn vị có rủi ro cao trên cơ sở dữ liệu giám sát từ xa; xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh phát sinh theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2023 vừa qua, trên cơ sở phân tích dữ liệu giám sát từ xa, KBNN đã tổ chức 7 đoàn kiểm tra đột xuất, đồng thời gửi dữ liệu giám sát từ xa tới các KBNN tỉnh, thành phố để rà soát, kiểm tra, báo cáo KBNN. Bên cạnh đó, Vụ Thanh tra - Kiểm tra đã tham mưu lãnh đạo KBNN ban hành các văn bản chỉ đạo KBNN các cấp chấn chỉnh công tác kiểm soát chi, kế toán thanh toán qua giám sát từ xa, tăng cường công tác cảnh báo, kiểm soát rủi ro.

Với việc tăng cường công tác giám sát từ xa, trong năm 2023, KBNN đã thu hồi về cho ngân sách nhà nước 27,8 tỷ đồng.

Để nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và giám sát từ xa phù hợp với tiến trình trở thành kho bạc số vào năm 2030, KBNN đang tiếp tục kiện toàn lại bộ máy thanh tra, kiểm tra, đồng thời xây dựng các tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro đối với các đơn vị sử dụng NSNN, làm cơ sở để thực hiện tốt hơn công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát chi NSNN trong thời gian tới.

Đặc biệt, KBNN cho biết sẽ tiếp tục mở rộng nội dung giám sát từ xa, tăng cường kiểm tra đột xuất; tập trung vào những nội dung, đơn vị có rủi ro cao trên cơ sở dữ liệu giám sát từ xa; xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh phát sinh theo quy định của pháp luật.