Nguyễn Quang Phi

Ông Nguyễn Quang Phi

HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cũng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi làm thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, nhiệm kỳ 2012- 2017.

HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cũng đã ra quyết định về việc ông Dương Đức Chuyển - thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt - được thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt. Ông Dương Đức Chuyển sẽ tiếp tục tham gia công tác quản trị, điều hành tại Tập đoàn Bảo Việt với tư cách là thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Đầu tư.

Ông Nguyễn Quang Phi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực bảo hiểm. Ông Nguyễn Quang Phi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt từ tháng 3/2011.

Thanh Bình