Mới đây, Tập đoàn Hoà Phát (Mã chứng khoán: HPG) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với 9 nội dung chính cần được thông qua. Trong đó, có một số vấn đề nổi cộm như: kế hoạch kinh doanh, phương án thưởng cổ phiếu và cơ cấu nhân sự.

Cụ thể, về kế hoạch kinh doanh, HPG đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 đạt 140 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10 nghìn tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 47% so với thực hiện năm 2023. Nếu đạt được mức doanh thu 140 nghìn tỷ, đây sẽ là mức doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử và lợi nhuận cao nhất từ 2022.

Tập đoàn Hoà Phát đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 đạt 140 nghìn tỷ đồng
HPG sẽ phát hành hơn 581 triệu cổ phiếu trong năm 2024.

Về phân phối lợi nhuận, kết thúc năm 2023, HPG đạt 6.800 tỷ lợi nhuận sau thuế. HPG dự kiến trích 340 tỷ đồng cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi và 68 tỷ đồng để trả thù lao hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ còn 6.392 tỷ đồng.

Theo đó, HĐQT đề xuất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 (thưởng cổ phiếu) với tỷ lệ 10%. Trong năm 2024, HPG sẽ phát hành hơn 581 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ lên mức 63.962 tỷ đồng.

Nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần 3.212 tỷ đồng và một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, với giá trị 2.603 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý II, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đối với lợi nhuận năm 2024, HPG dự định trích tối đa 5% lợi nhuận thực đạt cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi và trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng ban điều hành.

Ngoài ra, HPG cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10%.