Quyết định xử phạt nêu rõ, Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố thông tin theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2023 đã được soát xét.

Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt do công bố thông tin sai lệch
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Tập đoàn Tiến Bộ cũng bị phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Ngày 30/01/2023, Công ty công bố BCTC quý IV/2022 có thông tin sai lệch về khoản mục tổng tài sản, khoản mục lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và các nội dung khác, đã được Công ty công bố đính chính ngày 18/5/2023.

Cụ thể, khoản mục tổng tài sản đã công bố là 1.986.841.702.480 đồng, đính chính là 1.982.566.702.480 đồng; khoản mục lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp luỹ kế đến cuối quý IV/2022 đã công bố là 2.752.356.560 đồng, đính chính là -667.643.439 đồng, khoản mục lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2022 đã công bố -1.120.923.230 đồng, đính chính -4.540.923.230 đồng và các nội dung theo công văn số 122/CV-TTB ngày 18/5/2023.

Ngày 20/10/2022, công ty đã công bố BCTC riêng quý III/2022 có thông tin sai lệch về khoản mục tiền và tương đương tiền cuối kỳ năm trước, vay và nợ thuê tài chính trong thuyết minh và các nội dung khác, đã được công bố đính chính ngày 27/10/2022.

Chi tiết, khoản mục tiền và tương đương tiền cuối kỳ năm trước đã công bố là 36.960.060.804 đồng, đính chính là 23.926.653.807 đồng; vay và nợ thuê tài chính trong thuyết minh đã công bố là 164.976.064.303 đồng, đính chính là 236.986.389.787 đồng và các nội dung theo công văn số 247/2022/CV-TTB ngày 27/10/2022.

Tập đoàn Tiến Bộ còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cải chính thông tin theo quy định. Tổng mức phạt tiền đối với công ty là 260 triệu đồng./.