Xác định thi đua khen thưởng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Ông Vũ Mạnh Phú, Giám đốc Sở Tài chính Thái Nguyên cho biết, thực hiện phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động, Sở Tài chính đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động.

Ngay từ đầu năm đơn vị xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, phong trào thi đua đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và luôn được lãnh đạo Sở quan tâm và chỉ đạo kịp thời. Qua đó đã xuất hiện rất nhiều sáng kiến trong giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, phát động phong trào thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua và ký giao ước thi đua giữa lãnh đạo sở với các phòng ban đơn vị.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức hội nghị CBCC theo đúng thời gian quy định, phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua, gắn nhiệm vụ chuyên môn với các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; phong trào thi đua tăng thu ngân sách; phong trào Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới... các cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể, chính trị trong cơ quan nhằm đẩy mạnh phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành 2014.

Để triển khai tốt công tác thi đua khen thưởng, Sở Tài chính đã ban hành các kế hoạch, đăng ký thi đua, qua phát động đa số tập thể, cá nhân và đã thực hiện tốt việc đăng ký thi đua năm 2014; tập trung quán triệt các văn bản thi đua đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

tn

Phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Nhờ các phong trào thi đua luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn..., tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thái Nguyên nửa đầu năm 2014 đạt 2.591 tỷ đồng, đạt 60,9% so với dự toán tỉnh giao tăng. Trong đó, thu nội địa đạt: 2.259,7 tỷ đồng, đạt 65,5 % dự toán tỉnh giao; thu thuế xuất, nhập khẩu ước đạt 331 tỷ đồng, bằng 41,4% so với dự toán tỉnh giao.

Năm 2013, 100% cán bộ công chức, viên chức Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao và đã có 8/8 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 3 tập thể lao động xuất sắc; 33 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong đó 1 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

UBND tỉnh tặng 2 bằng khen cho Sở Tài chính và 6 bằng khen cho cá nhân; Bộ Tài chính tặng thưởng Cờ Thi đua cho Sở Tài chính; Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 cá nhân và 1 tập thể trình các cấp tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng III...

6 tháng đầu năm 2014 toàn Sở có 9/9 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 100% CB, CC, VC đạt danh hiệu lao động tiến tiến.

Nhìn chung công tác thi đua khen thưởng có ý nghĩa rất lớn trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức Sở, thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức, viên chức không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo phát triển lên tầm cao mới, người chưa được khen cũng thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình cần phải phấn đấu để được ghi nhận trong thời gian tới để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan đề ra.

Từ nay đến cuối năm 2014, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho tỉnh Thái Nguyên công tác điều hành ngân sách năm 2014 an toàn, vững chắc, nghiên cứu hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện cơ chế chính sách về tài chính.../.

Huy Phong