Trong đó, Công ty CP Thương mại và xuất nhập khẩu Vật tư giao thông tại Hải Phòng được giao hạn mức nhập khẩu 11.000m3 xăng, dầu (gồm 3.000m3 xăng; 5.000m3 diesel và 3.000m3 mazut). Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hưng Phát tại Quảng Bình được giao hạn mức nhập khẩu 19.000m3 xăng, dầu (gồm 7.000m3 xăng và 12.000m3 diesel).

Các doanh nghiệp được yêu cầu không nhập khẩu thấp hơn hạn mức tối thiểu được giao cả năm và đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Công thương. Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh hạn mức nhập khẩu tối thiểu, doanh nghiệp phải đề nghị với Bộ Công thương trước ngày 30/9/2013./.

Tố Uyên