Cụ thể, nợ phải trả cuối quý II/2021 của công ty là 9.509 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với mức 4.582 tỷ đồng đầu năm.

Giá trị hàng tồn kho tại thời điểm 30/6/2021 của doanh nghiệp thép này là 5.958 tỷ đồng, cao hơn khá nhiều so với 2.371 tỷ đồng thời điểm 1/1/2021.

Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn của công ty cũng ghi nhận giá trị 3.135 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với 1.438 tỷ đồng hồi đầu năm.

Về kinh doanh, doanh thu thuần của công ty quý II đạt 7.010 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 11.862 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của công ty này đạt 848 tỷ đồng trong quý II/2021 và đạt 1.166 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021, Thép Nam Kim đặt mục tiêu sản lượng 900 nghìn tấn, doanh thu 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng.

Trước đó trong năm 2020, công ty này đạt sản lượng 704.000 tấn, doanh thu 11.614 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 295 tỷ đồng.

Mới đây, Hội đồng quản trị Thép Nam Kim vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tổng số cổ phiếu phát hành mới hơn 36 triệu đơn vị. Thời gian phân phối cổ phiếu trong 45 ngày, kể từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Chí Tín