Hỏi: Công ty làm dịch vụ khách sạn. Thời điểm xuất hóa đơn là khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ (khi khách checkout). Như vậy nếu khách hàng ở từ ngày 25/6/2022 đến ngày 7/7/2022 thì công ty có phải xuất làm 2 hóa đơn: thời điểm tử 25/6/2022 đến 30/6/2022 và từ 1/7/2022 đến 7/7/2022 không?

Trả lời: Tại Điều 4, Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn

2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

Căn cứ quy định trên và nội dung hỏi, thời điểm lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ khách sạn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ lưu trú khách sạn cho khách hàng. Khi việc cung ứng dịch vụ đã hoàn thành (khách checkout), Công ty lập 1 hóa đơn giao cho khách hàng mà không cần phải tách làm 2 hóa đơn.