Đây là thông tin được lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết tại Hội nghị phổ biến Thông tư số 50/2022/TT-BTC do Cục tổ chức ngày 22/9/2022.

Thông tư số 50/2022/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 11/8/2022 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

Thông tư 50/2022/TT-BTC: Tăng hiệu quả thực tiễn cho bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Toàn cảnh Hội nghị phổ biến Thông tư 50/2022/TT-BTC. Ảnh: Đức Minh.

Đồng bộ pháp lý, tăng hiệu quả triển khai thực tiễn

Khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Quang Huyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, Thông tư số 50/2022/TT-BTC được ban hành sẽ góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý, đảm bảo Nghị định 20/2022/NĐ-CP kịp thời được triển khai thực hiện trên thực tế và tạo sự thống nhất trong một văn bản hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư 50/2022/TT-BTC bổ sung quy định giảm phí tối đa 25% đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

Theo đó, Thông tư số 50/2022/TT-BTC quy định về quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, thông tư cơ bản vẫn kế thừa các quy định của Thông tư số 329/2016/TT-BTC và sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung nhằm khắc phục các vướng mắc hiện nay.

Kế thừa nhưng bổ sung nhiều điểm mới

Tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng đã thông tin cụ thể về những điểm mới mà doanh nghiệp cần phải nắm bắt để triển khai hiệu quả trên thực tiễn.

Theo đó, về mức phí bảo hiểm, Thông tư số 50 bổ sung phí bảo hiểm đối với một số loại công trình xây dựng được quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đồng thời, bổ sung quy định giảm phí tối đa 25% đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

Về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, Thông tư 50 đã kết cấu lại theo hướng quy định loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm riêng đối với từng sản phẩm bảo hiểm. Cùng với đó, thông tư bổ sung các loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo tập quán quốc tế phù hợp với đơn bảo hiểm tiêu chuẩn của các nhà tái bảo hiểm quốc tế đang được các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trên thị trường.

Thông tư 50/2022/TT-BTC: Tăng hiệu quả thực tiễn cho bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ông Nguyễn Quang Huyền trả lời một số vấn đề về Thông tư 50 mà các đại diện doanh nghiệp bảo hiểm trao đổi. Ảnh: Đức Minh.

Đối với các quy định về thanh toán phí bảo hiểm, Thông tư 50 bỏ quy định về thanh toán phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2017/TT-BTC về thanh toán phí và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Bên cạnh đó, bổ sung một số quy định đặc thù về thanh toán phí đối với các công trình xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước để phù hợp với thực tiễn triển khai, tạo điều kiện cho cả doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm.

Ngoài ra, Thông tư số 50/2022/TT-BTC cũng rà soát bỏ một số định nghĩa trùng lắp đã được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật được giao hướng dẫn; rà soát bỏ trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm, do đó, bỏ các phụ lục về giấy yêu cầu bảo hiểm, thông báo bồi thường; rà soát bỏ mẫu giấy chứng nhận bảo hiểm. Đồng thời, sửa đổi quy định về Giấy chứng nhận bảo hiểm theo hướng không quy định mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng loại hình bảo hiểm mà chỉ quy định các nội dung cần có trong Giấy chứng nhận bảo hiểm; bổ sung hình thức cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử để phù hợp với Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng đã thông tin cụ thể về các điểm mới của Thông tư số 50/2022/TT-BTC; đồng thời, tại đây, nhiều vấn đề liên quan tới thông tư này cũng đã được đại diện cơ quan quản lý giải đáp chi tiết, rõ ràng thông qua phần trao đổi, thảo luận./.

Thông tư số 50/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2022 và thay thế Thông tư số 329/2016/TT-BTC. Các hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba đã giao kết trước ngày thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm có nội dung được quy định tại thông tư này thì thực hiện theo quy định tại thông tư này.