*Thưa ông, trong bối cảnh khó khăn chung, công tác thu- chi cũng gặp không ít khó khăn, KBNN Thái Nguyên đã nỗ lực thế nào để đạt được kết quả tốt trong 6 tháng đầu năm 2013?

- Kiểm soát chi NSNN trong 6 tháng đầu năm 2013 gặp không ít khó khăn, khối lượng công việc lớn, đặc biệt trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, KBNN Thái Nguyên đã khắc phục mọi khó khăn, có nhiều biện pháp như: Tham mưu tích cực cho các cấp đánh giá tình hình và chỉ đạo thực hiện; tích cực đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán; nâng cao chất lượng kiểm soát thanh toán...

Ông Nguyễn Mạnh Tiến

Đặc biệt, KBNN Thái Nguyên đã chủ động nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp tài chính – ngân sách đã đề ra, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện các giải pháp tích cực trong công tác tổ chức thu ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đối tượng nộp thuế vào NSNN. Từ đó góp phần tạo điều kiện cho người nộp và cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu NSNN.

* Được biết, trong công tác chi NSNN, KBNN Thái Nguyên đã kiểm soát chính xác hàng chục ngàn hồ sơ chi thường xuyên và kiểm soát chi hồ sơ đầu tư xây dựng. Ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

- Trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN, KBNN Thái Nguyên đã tiếp nhận và kiểm soát chính xác hàng chục ngàn hồ sơ chi thường xuyên và 5.138 hồ sơ đầu tư xây dựng. Thông qua kiểm soát chi NSNN các đơn vị KBNN trong tỉnh đã từ chối thanh toán 33 bộ hồ sơ XDCB với số tiền từ chối thanh toán hơn 19 tỷ đồng.

Công tác chi NSNN, KBNN Thái Nguyên đã bố trí đầy đủ vốn, tiền mặt, tiền gửi thanh toán, đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu chi của các cấp ngân sách và các đơn vị, tổ chức xã hội. Kết quả đó là nhờ KBNN Thái Nguyên đã phối hợp với cơ quan Tài chính theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu- chi, tồn quỹ ngân sách tỉnh, chủ động cân đối giữa nhu cầu chi và khả năng thu ngân sách Nhà nước trên từng địa bàn; tham mưu tích cực cho UBND tỉnh Thái Nguyên trong điều hành NSNN, sử dụng vốn vay tồn ngân KBNN đúng qui định, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

* Những tháng cuối năm, KBNN Thái Nguyên sẽ thực hiện những giải pháp cơ bản nào để đạt được mục tiêu đề ra của năm 2013, thưa ông ?

- Năm 2013 nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của hệ thống KBNN là rất nặng nề. Một số giải pháp cơ bản mà KBNN Thái Nguyên đề ra là:

Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan trên địa bàn để thực hiện thu- chi NSNN nhanh chóng, chính xác.

Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời những sai sót và cảnh báo các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn; xử lý nghiêm những đơn vị và cá nhân không chấp hành nghiêm túc chế độ, quy trình nghiệp vụ, nội quy, quy chế cơ quan. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ trong quá trình thực thi công vụ.

Yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và tham mưu, đề xuất hướng xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của KBNN các cơ quan, đơn vị hiểu về công việc, trách nhiệm và những khó khăn của KBNN, để chia sẻ, phối hợp, giúp đỡ KBNN hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013, trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, KBNN Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan có liên quan để đạt được mục tiêu đã đề ra.

6 tháng đầu năm 2013, KBNN Thái Nguyên thu Ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn lũy kế đạt 1.874 tỷ đồng và thực hiện kiểm soát hơn 4.346 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Thông qua kiểm soát chi NSNN các đơn vị KBNN trong tỉnh đã từ chối thanh toán 33 bộ hồ sơ XDCB với số tiền từ chối thanh toán hơn 19 tỷ đồng.

Hồng Vân ( thực hiện)