Tổng cục Hải quan mong muốn nhận được sự hợp tác, hưởng ứng của cộng đồng DN, góp phần giúp cơ quan quản lý hải quan thực hiện hiệu quả công cuộc cải cách hành chính hiện đại hóa, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), thông qua việc hưởng ứng tham gia giao dịch bằng chữ ký số.

Thực hiện chữ ký số là bước tiến nhằm thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP (ngày 23/10/2012) về thủ tục HQĐT của Chính phủ, Quyết định 2314/QĐ-BTC của Bộ Tài chính (ngày 18/9/2013) về lộ trình triển khai chữ ký số cộng đồng trong HQĐT.

Quyết định 2314 của Bộ Tài chính nêu rõ, từ ngày 1/11/2013, người khai hải quan thực hiện sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan hải quan khi thực hiện HQĐT.

Tổng cục Hải quan đề nghị DN nhanh chóng đăng ký sử dụng chữ ký số khi tham gia HQĐT (chi tiết công bố trên Cổng thông tin điện tử hải quan-www.customs.gov.vn và cơ quan hải quan nơi DN tham gia hoạt động XNK) căn cứ quy định tại Thông tư 196/TT-BTC (ngày 15/11/2012) của Bộ Tài chính.

Theo Tổng cục Hải quan, đến nay cả nước đã có gần 40.000 DN tham gia thủ tục HQĐT. HQĐT đã và đang góp phần đơn giải hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, giảm thời gian chi phí cho hoạt động XNK của DN.

Việc thực hiện chữ ký số sẽ mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa cho cơ quan quản lý và cộng đồng DN, tính pháp lý về thủ tục XNK sẽ được nâng cao, việc xác định thông quan hàng hóa sẽ nhanh chóng, đặc biệt là dữ liệu khai báo hải quan của DN sẽ được bảo mật ở cấp độ cao, được pháp luật nhà nước bảo hộ./.

Hải Anh