Theo đó, kéo dài hiệu lực Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ lĩnh vực chứng khoán, đã được kéo dài hiệu lực theo Thông tư 70/2020/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2021.

Trong đó, tiếp tục miễn, giảm giá dịch vụ chứng khoán, đơn cử như: Giảm giá đối với dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán…

Không thu đối với dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu, dịch vụ thay đổi đăng ký niêm yết,…

Sau ngày 31/12/2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện theo Thông tư số 127/2018/TT-BTC.

Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, tình hình thị trường chứng khoán, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, ban hành sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán trong trường hợp cần thiết.

Thông tư số 30/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

Khánh Huyền