Tổng cục Hải quan mở rộng dịch vụ công trực tuyến về sở hữu trí tuệ
Giao diện đăng ký tài khoản.

Để triển khai thống nhất, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

Theo đó, các thủ tục kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=4&cid=1191 kể từ ngày 15/11/2023.

Đối với chủ thể quyền và người được ủy quyền hợp pháp khi làm thủ tục trên Cổng dịch vụ, cần lưu ý về dung lượng file tải lên. Để đảm bảo hiệu năng, hệ thống yêu cầu các file tải lên có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 3 MB.

Trường hợp file có dung lượng lớn hơn 3 MB, người làm thủ tục có thể chia thành các file có dung lượng nhỏ hơn và tải lên tại mục "Tệp tin đính kèm khác" trên hệ thống.

Về cách thức khai báo đường dẫn, hiện tại không có quy định cụ thể đối với việc khai báo dữ liệu thông qua đường link. Do đó, Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ nghiên cứu thêm để thực hiện khi có điều kiện cho phép.

Về sử dụng chữ ký số với các file tải lên, đối với người làm thủ tục là doanh nghiệp, các file gửi lên bắt buộc phải có ký số bằng chữ ký số đã đăng ký của doanh nghiệp để xác thực theo quy định; đối với người làm thủ tục là cá nhân, các file gửi lên không bắt buộc phải có chữ ký số.

Đối với các dữ liệu về sở hữu trí tuệ đã được chấp nhận trước đó và còn thời hạn hiệu lực, Tổng cục Hải quan cho biết sẽ sớm hoàn thiện việc cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng dịch vụ công trực tuyến.