tham nhũng

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị triển khai nhiều nhiệm vụ, cả bồi dưỡng, tập huấn và tổ chức diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp để phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Công văn nhấn mạnh một số yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị bố trí đầy đủ nguồn lực, các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong đề án; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật; cán bộ, công chức, viên chức ưu tiên đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ở các vị trí dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Nội dung tập huấn phải thiết thực cụ thể, phù hợp bao gồm: Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chỉ thị, nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về phòng, chống tham nhũng trong ngành Tài chính; tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các nội dung khác theo Mục III Điều 1 của Quyết định số 861/QĐ TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”; tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử trực thuộc; xây dựng chuyên trang, chuyên mục; tăng số lượng tin, bài an tuyên truyền.

Cũng theo công văn, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu lựa chọn hình thức tổ chức diễn đàn đối thoại pháp luật và thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng giữa các cơ quan, đơn vị (Tổng cục Thuế, Tổng cuc Hải quan, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Kho bạc Nhà nước Việt Nam,...) với các doanh nghiệp; đồng thời phải đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Các hoạt động thực hiện đề án sẽ được các đơn vị thuộc Bộ chủ động tổng kết trong quý IV/2021.

Hồng Vân