Từ 1/6/2023: Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp cả bản điện tử