thuế

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp luôn được các đơn vị trong ngành Tài chính coi trọng. Ảnh: TL.

Việc tổ chức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Tài chính về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật tài chính; thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật tài chính năm 2021 từ ngày 23/8/2021 đến ngày 23/9/2021; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021.

Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam từ ngày 23/9/2021 đến ngày 20/11/2021; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021.

Các đơn vị thuộc Bộ được tổ chức theo hệ thống ngành dọc, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách, văn bản quy phạm pháp luật tài chính; kết quả thi hành pháp luật và cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên các báo, tạp chí trong và ngoài ngành Tài chính.

Trong tuần từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021 và trong tuần từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021, các báo, tạp chí ngành Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả xây dựng và thi hành pháp luật, công tác cải cách hành chính, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các đơn vị thuộc Bộ chủ động tuyên truyền về công tác xây dựng pháp luật, triển khai thi hành pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị mình chủ trì soạn thảo; kết quả cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các báo, tạp chí, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Cổng thông tin điện tử của đơn vị (nếu có).

Các đơn vị chủ động hình thức thực hiện ngày pháp luật phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, phát huy đầy đủ vai trò của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên báo, đài, cổng/trang thông tin điện tử./.

Minh Anh