>> Chính phủ quy định về điều kiện chào bán trái phiếu

>> Quy định rõ ràng hơn về điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

>> Quy định mới nhằm ngăn chặn việc lợi dụng phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá

>> Đối tượng được mua trái phiếu riêng lẻ phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp

Nghị định quy định rõ, hành vi vi phạm sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán và thao túng thị trường chứng khoán. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi này là 10 lần khoản thu trái pháp luật đối với tổ chức và 5 lần khoản thu trái pháp luật đối với cá nhân. Trường hợp không có khoản thu trái pháp luật hoặc mức phạt tính theo khoản thu trái pháp luật thấp hơn mức phạt tiền tối đa quy định ở trên thì áp dụng mức phạt tiến tối đa là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân để xử phạt.

Đối với vi phạm quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ, nghị định quy định phạt tiền từ 200 - 300 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như: chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật; chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp tổ chức chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ là công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản; chào bán, phát hành chứng khoán không đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật; không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán...

Đối với quy định về thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam, nghị định quy định phạt từ 500 - 600 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như chào bán chứng khoán ra công chúng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật; chào bán chứng khoán ra công chúng để thành lập doanh nghiệp, trừ trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng để thành lập doanh nghiệp được quy định tại nghị định hướng dẫn Điều 14, khoản 6 Điều 15 Luật Chứng khoán.

Quy định cũng áp dụng với các hành vi chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc đã nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán nhà nước nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng; không thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng theo cam kết bảo lãnh phát hành trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Về vi phạm quy định niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán, nghị định quy định phạt tiền từ 2,5 - 3 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo chứng minh đủ điều kiện niêm yết chứng khoán trong hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán hoặc làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo trong hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán./.

Hồng Quyên