Trình Quốc hội việc áp dụng các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu Áp thuế tối thiểu toàn cầu: Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ đầu tư phù hợp Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu mở ra các cơ hội mới cho Việt Nam

Áp dụng thuế suất tối thiểu 15%

Tại Nghị quyết, Điều 2 quy định đối tượng người nộp thuế phải áp dụng quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) là đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao ít nhất 2 năm trong 4 năm liền kề trước năm tài chính tương đương 750 triệu euro (EUR) trở lên.

Trong đó, loại trừ các trường hợp là: các tổ chức của chính phủ; tổ chức quốc tế; tổ chức phi lợi nhuận; quỹ hưu trí; quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao; tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao; tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức quy định từ điểm a đến điểm e khoản này. Nghị quyết giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

Việt Nam áp dụng quy định thuế tối thiểu toàn cầu từ 1/1/2024
Các lãnh đạo Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết

Số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn được xác định bằng: (Tỷ lệ thuế bổ sung x Lợi nhuận tính thuế bổ sung) + Số thuế bổ sung được điều chỉnh cho năm hiện hành (nếu có).

Tỷ lệ thuế bổ sung = thuế suất tối thiểu - thuế suất thực tế. Thuế suất tối thiểu được xác định là 15%.

Thuế suất thực tế tại Việt Nam được tính cho mỗi năm tài chính và được xác định theo công thức = tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam thuộc phạm vi áp dụng đã được điều chỉnh trong năm tài chính của các đơn vị hợp thành tại Việt Nam/thu nhập ròng tại Việt Nam trong năm tài chính theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn sẽ được xác định bằng 0 trong một năm tài chính nếu đơn vị hợp thành hoặc tập hợp các đơn vị hợp thành trong năm tài chính liên quan đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

Doanh thu bình quân theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam dưới 10 triệu EUR; thu nhập bình quân theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam dưới 1 triệu EUR hoặc lỗ.

Hàng năm, nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản này, đơn vị hợp thành được lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn bằng 0.

Lợi nhuận tính thuế bổ sung = thu nhập ròng theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu - giá trị tài sản hữu hình và tiền lương được giảm trừ theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu.

Trong đó, thu nhập ròng theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu = thu nhập theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu của tất cả các đơn vị hợp thành - lỗ theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu của tất cả các đơn vị hợp thành.

Giá trị tài sản hữu hình và tiền lương được giảm trừ theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu khi xác định lợi nhuận tính thuế bổ sung là giá trị bằng 5% tổng giá trị tài sản hữu hình trung bình hằng năm của tất cả các đơn vị hợp thành tại Việt Nam và 5% tổng tiền lương của tất cả các đơn vị hợp thành tại Việt Nam, theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu.

Trong giai đoạn chuyển tiếp từ năm 2024, giá trị tài sản hữu hình và tiền lương được giảm trừ cho từng năm theo quy định tại phụ lục ban hành kèm theo nghị quyết này.

Doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài phải nộp thuế bổ sung nếu hưởng thuế suất thấp

Về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR), nghị quyết quy định công ty mẹ tối cao, công ty mẹ bị sở hữu một phần, công ty mẹ trung gian tại Việt Nam là đơn vị hợp thành (theo quy định tại Điều 2 của nghị quyết này), nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp quyền sở hữu đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp tại nước ngoài theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu tại bất kỳ thời điểm nào trong năm tài chính phải khai và nộp thuế theo quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu bằng phần thuế phân bổ từ thuế bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu của đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp ở nước ngoài trong năm tài chính, trừ trường hợp số thuế bổ sung này được nộp ở nước khác, nơi có quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu đạt chuẩn được ưu tiên áp dụng theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu về thứ tự ưu tiên đánh thuế.

Việt Nam áp dụng quy định thuế tối thiểu toàn cầu từ 1/1/2024
Các đại biểu tham dự phiên họp sáng 29/11.

Tổng số thuế bổ sung tại một nước được xác định theo công thức sau đây:

Tổng số thuế bổ sung tại một nước = (tỷ lệ thuế bổ sung x lợi nhuận tính thuế bổ sung) + Số thuế bổ sung được điều chỉnh cho năm hiện hành (nếu có) - số thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (nếu có).

Số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu sẽ được nộp vào ngân sách trung ương.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024, áp dụng từ năm tài chính 2024.

Trường hợp sau ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, diễn đàn hợp tác chung về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận toàn cầu có hướng dẫn sửa đổi, bổ sung quy định về thuế tối thiểu toàn cầu thì Chính phủ quy định nội dung cụ thể để thực hiện.

Trường hợp có nội dung trái với quy định của nghị quyết này thì báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định; trường hợp cấp bách trong thời gian Quốc hội không họp thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.