Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 12/2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2023 của cả nước (bao gồm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng, kế hoạch các năm trước chuyển sang) là trên 843.800 tỷ đồng. So với tháng trước đó, kế hoạch vốn tăng trên 12.707 tỷ đồng (do các địa phương giao thêm nguồn cân đối).

Cho đến hết tháng 12/2023, tổng số vốn ĐTC đã phân bổ chi tiết là trên 773.583 tỷ đồng, đạt 109,22% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (trên 708.252 tỷ đồng). Trong đó, các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao 80.683 tỷ đồng. Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương do các địa phương giao tăng này thì tổng số vốn đã phân bổ là trên 692.900 tỷ đồng, đạt gần 98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Vốn đầu tư công năm 2023 đã phân bổ đạt trên 109%
Vốn đầu tư công năm 2023 đã phân bổ đạt trên 109%. Ảnh minh họa

Hiện có 18 bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết hơn 15.351 tỷ đồng, chiếm 2,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể, vốn ngân sách trung ương còn trên 10.071 tỷ đồng; vốn cân đối ngân sách địa phương còn 5.280 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chưa phân bổ còn trên 4.836 tỷ đồng.

Báo cáo của Bộ Tài chính đã chỉ ra rất rõ nguyên nhân của việc chưa phân bổ chi tiết hết nguồn vốn ĐTC.

Hiện có 18 bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết hơn 15.351 tỷ đồng, chiếm 2,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, số kế hoạch chưa phân bổ chủ yếu do dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. Một số dự án đường bộ liên vùng của địa phương chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, thủ tục điều chỉnh dự án như: dự án Hữu Nghị - Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn; dự án hầm Hoàng Liên tỉnh Lai Châu.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm được phân cấp cho các địa phương làm cơ quan chủ quản đầu tư hoặc có sự tham gia góp vốn của ngân sách địa phương, việc triển khai các thủ tục đầu tư, phân bổ vốn còn lúng túng, khó khăn trong phối hợp giữa các địa phương. Đặc biệt là đối với các dự án sử dụng nhiều loại nguồn vốn (ngân sách trung ương trong kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; tăng thu ngân sách trung ương năm 2021; ngân sách địa phương).

Ngoài ra, theo báo cáo từ Bộ Tài chính, phần lớn kế hoạch vốn chưa phân bổ là do các bộ, ngành, địa phương đề nghị hoàn trả ngân sách trung ương (9.600 tỷ đồng của 17 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương đề nghị hoàn trả).

Vốn kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đang thực hiện lập, phê duyệt dự án nên chưa đủ điều kiện để phân bổ vốn. Hơn nữa, số vốn 1.028 tỷ đồng mới được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/10/2023 nên một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang hoàn thiện thủ tục chưa kịp phân bổ hết.

Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương còn 5.280 tỷ đồng chưa phân bổ là do địa phương thực hiện phân bổ phụ thuộc khả năng cân đối nguồn thu của ngân sách địa phương nên phân bổ vốn nhiều lần (như TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa). Địa phương chưa phân bổ hết vốn từ nguồn thu sử dụng đất (tỉnh Cà Mau); địa phương điều chỉnh giảm do vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (tỉnh Bình Phước, Ninh Bình).